Regulamin wynajmu CHATY

REGULAMIN wynajmu CHATY POD PRZEHYBĄ

 

I. REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwujący (zwany dalej Najemcą) przesyła zapytanie o rezerwację za pośrednictwem e-maila. CHATA POD PRZEHYBĄ (zwana dalej Wynajmującym) potwierdza dostępność terminu, koszty pobytu oraz inne warunki rezerwacji. Wynajmujący zajmuje na rzecz Najemcy termin do czasu otrzymania zaliczki lub przesłania potwierdzenia jej przelewu, jednak nie dłużej, niż na 3 dni robocze od przesłania oferty cenowej.

2. Warunkiem nieodwoływalnego zarezerwowania terminu jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitych kosztów wynajmu chaty – opłata za obsługę rezerwacji. Rezerwacja wiąże obie strony po jej dokonaniu, do tego momentu rezerwacja nie jest wiążąca. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zastrzega on sobie prawo do braku zwrotu zaliczki (pkt. I ppkt. 6–7 Regulaminu wynajmu Chaty pod Przehybą).

3. Pozostała część należnej kwoty płatna jest nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu lub w inny ustalony sposób np. gotówką w dniu przyjazdu, w przypadku dokonania rezerwacji w krótszym terminie. Sposób i termin zapłaty tej kwoty ostatecznie określa Wynajmujący.

3a. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego np. z powodu ograniczeń prawnych związanych z epidemią, nie będzie możliwości przyjęcia Najemcy w dniu przyjazdu, to Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić zaliczkę w wysokości 70% (pomniejszoną o koszty przygotowania domu, podatki, itp.).

4. Wszelkie należności płatne są na rachunek bankowy, którego numer znajduje się w potwierdzeniu rezerwacji - dokument przesyłany Rezerwującemu przez Wynajmującego w postaci elektronicznej, określający szczegółowe warunki rezerwacji, w tym: długość pobytu, wysokość opłaty rezerwacyjnej za pobyt oraz wysokość należności za rezerwowany pobyt.

5. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata zaliczki jest jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu przez Najemcę. W momencie dokonania rezerwacji i wpłacenia zaliczki umowę najmu uważa się za zawartą.

6. Rezygnację z wynajmu należy zgłosić minimum 60 dni przed terminem pobytu, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów, drogą mailową podając numer konta bankowego, na które zwrócona zostanie wpłacona zaliczka. W przypadku pobytów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten jest zwiększany do 90 dni.

7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem (90 dni w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy) zaliczka lub wpłacona całość należności przepada na rzecz Wynajmującego chyba, że Wynajmujący wynajmie dom, za kwotę nie niższą niż ustalona z pierwotnym Najemcą, wtedy zobowiązany jest do zwrotu zaliczki Najemcy w całości lub w takiej części za jaką faktycznie wynajęto dom.

8. Podana w opisie obiektu liczba osób jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w obiekcie większej liczby osób (niż ustalona w momencie rezerwacji) musi być uzgodnione z właścicielem.
W przypadku braku zgody właściciela należy liczyć się z natychmiastowym zerwaniem umowy wynajmu z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

9. Najemca zobowiązuje się do złożenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 1 000 zł za cały pobyt. Kaucja płatna jest w gotówce w dniu przyjazdu i zwracana w gotówce w dniu wyjazdu.

10. Kaucja może przepaść w całości lub w części w przypadkach opisanych w pkt. II ppkt. 7-9 niniejszego regulaminu.

11. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domu w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.

12. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godz. 16.00 i kończy w ostatnim dniu do godz. 11.00. Na prośbę Najemcy, w miarę możliwości, godziny te mogą ulec zmianie. Cisza nocna obowiązuje w godzinach nocnych od 22.00 do 6:00 rano.


II. REGULAMIN DOMU

1. Najemca w ciągu godziny po przyjedzie dokonuje odbioru domu tzn. sprawdza wszelkie urządzenia
np. meble, okna, szafy. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi.

2. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
i odpowiadają finansowo za szkody powstałe w domu w czasie pobytu (z ich winy). Równocześnie wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na ich koszt.

3. Pobyt rozpoczyna się w pierwszym dniu od godz. 16.00 i kończy w ostatnim dniu do godz. 11.00. Na prośbę Najemcy, w miarę możliwości godziny te mogą ulec zmianie. Cisza nocna obowiązuje
w godzinach nocnych od 22 do 6 rano.

4. Najemca nie może zapraszać do domu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym dodatkowych osób. W przypadku przebywania w domu lub dokwaterowania (nocowania) dodatkowych osób (poza liczbą osób uzgodnioną na pobyt) Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę
w wysokości 400 zł za każdą niezgłoszoną osobę x każdy dzień pobytu.

5. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domu nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń
i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.. Zabrania się wnoszenia do domu materiałów łatwopalnych oraz materiałów wybuchowych.

6. W CHACIE obowiązuje całkowity zakaz palenia i zaśmiecania terenu podległego niedopałkami. Palić można wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

7. Prosimy o używanie wyposażenia i sprzętów zgodnie z jego przeznaczeniem.

8. Prosimy nie chodzić w butach po domu.

9. W domu obowiązuje selekcja śmieci, należy wyrzucać je do odpowiednio oznaczonych pojemników – wewnątrz domu a następnie do odpowiednio oznaczonych pojemników znajdujących się na zewnątrz domu.

10. Sprzątanie domu jest wliczone w cenę najmu pod warunkiem, że zostanie on oddany
w następującym standardzie:

- zamiecione lub odkurzone podłogi;

- umyte, wysuszone i odłożone na swoje miejsca naczynia kuchenne, garnki, szkło i inne przybory kuchenne;

- opróżniona z żywności i czysta w środku lodówka oraz zmywarka;

- śmieci z wszystkich pojemników wyniesione do kubłów na zewnątrz;

- kominek opróżniony z popiołu;

- otoczenie zewnętrzne domu oczyszczone z ewentualnych śmieci;

- wszystkie elementy wyposażenia domu (krzesła, stoły, łóżka etc.) znajdują się na swoich miejscach.

11. W przypadku jeśli dom nie zostanie zdany w standardzie opisanym w pkt. 6, koszty sprzątania wynoszą 300 zł i zostaną potrącone z kaucji.

12. Parkowanie pojazdów dozwolone jest na wyznaczonym do tego celu miejscu.

13. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementów domu oraz jego wyposażenia w zakresie przekraczającym normalne użycie i nie będące wynikiem niezależnej od Najemcy awarii, Wynajmujący potrąci z kaucji kwotę niezbędną do dokonania naprawy lub stanowiącą równowartość rzeczy całkowicie uszkodzonej lub nie nadającej się do naprawy. Jeśli wysokość kaucji nie jest wystarczająca do pokrycia szkód, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia brakującej kwoty.

14. Kwota kaucji przepada w całości w następujących przypadkach:

- stwierdzenia, że w pomieszczeniach domu złamano zakaz palenia;

- w przypadku uruchomienia czujki dymowej;

- w przypadku stwierdzenia, że ilość osób korzystających z domu jest większa niż liczba zadeklarowana i opłacona;

- w przypadku zakłócenia porządku publicznego – ciszy nocnej, w szczególności jeśli wywoła
to interwencję Policji lub Straży Miejskiej.

15. W razie ciężkiego naruszenia postanowień Regulaminu, Wynajmujący uprawniony jest do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Najemcy i nakazaniu niezwłocznego opuszczenia obiektu.

II. RODO

1. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
w formularzu rezerwacyjnym lub poprzez inne środki komunikacji (email, telefon) wyłącznie do celu realizacji usługi wynajmu domu, w tym weryfikację jego tożsamości – okazanie dokumentu tożsamości i spisania jego danych osobowych w momencie przekazywania domu.

2. Wynajmujący oświadcza że dane osobowe pozyskane w trakcie procesu rezerwacyjnego są przez niego przetwarzane wyłącznie do celów realizacji usługi najmu, dane te nie są udostępniane osobom trzecim, a po realizacji usługi są trwale usuwane z nośników komputerowych lub papierowych.

3. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOM CAR Tomasz Pacyna, ul. Boh. Orła Białego 10a , 33-300 Nowy Sącz; 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – info@chatapodprzehyba.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, przesłania oferty, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu; 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

2.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, które każdorazowo wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia zmian i są przesyłane Rezerwującemu drogą korespondencji e-mailowej na adres wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

3.   Wszelkie spory pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

                                                                                             

                                                                                              ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU