RODO

Informacja dotycząca przetwarzania ​danych osobowych
dla Gości CHATY POD PRZEHYBĄ 

§ 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dokonując rezerwacji w obiekcie CHATA POD PRZEHYBĄ Najemca wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych. Dane te będą przetwarzane jedynie w celu zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług  wynajmu krótkoterminowego oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Powyższe dane nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim.

§ 2. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma TOM CAR Tomasz Pacyna, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Boh. Orła Białego 10a, NIP: 734-183-51-46.
W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, kontakt e-mail: info@chatapodprzehyba.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług krótkotrwałego wynajmu, zawieranej przez Internet na podstawie dokonanej rezerwacji, potwierdzonej wystawieniem faktury – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą partnerzy świadczący usługi techniczne Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług krótkoterminowego wynajmu lub transportowych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 23 marca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 800), przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Ponadto, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Najemcy gromadzone przez monitoring  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Najemcy i innym osobom przebywającym na terenie obiektu CHATY POD PRZEHYBĄ.

Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula Informacyjna RODO TOM CAR Tomasz Pacyna, z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Boh. Orła Białego 10a.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mail, numeru kontaktowego telefonu,  lub danych rejestrowych firmy w przypadku przedsiębiorcy jest wymogiem wystawienia faktury o usługi krótkotrwałego wynajmu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi świadczenie usługi przez CHATĘ POD PRZEHYBĄ.